першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

: СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ СВІТОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ.

додано: 27-09-2001 // // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1001599155.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація Світової Української Преси (АСУП) – надалі "Асоціація" – є самостійною добровільною неприбутковою громадською організацією, що об’єднує українські засоби масової інформації (друковані, електронні, інтернет-видання) в Україні та за її рубежами, які стоять на засадах утвердження української національної державності, на практиці відстоюють волю українського народу, однозначно висловлену на референдумі 1991 року, та властивими їм засобами пропагують і впроваджують у життя українську національну ідею, захищають і розвивають українську мову, духовні цінності та звичаєвість українського народу. Асоціація надає всіляку підтримку членам Асоціації, іншим засобам масової інформації національно-демократичного спрямування, а також здійснює правовий, соціальний, фінансово-матеріальний захист журналістів, що працюють у них.

Діяльність Асоціації здійснюється у рамках і цілковитій відповідності до Загальної Декларації прав людини, Хартії свободи преси, чинного законодавства України та та тих країн, де знаходяться члени Асоціації.

1.2. Асоціація Світової Української Преси є юридичною особою, від свого імені може набувати майнових прав, підтримувати зовнішньоекономічні зв’язки та вести зовнішньоекономічну неприбуткову діяльність. Асоціація має гривневий та валютний банківські рахунки, штамп, круглу печатку, емблему, іншу атрибутику, яка затверджується Радою Асоціації.

1.3. Асоціація Світової Української Преси засновується Установчим Конгресом представників засобів масової інформації, які беруть участь у Конгресі і затверджують цей Статут.

1.4. Юридична адреса Асоціації: Україна, м. Київ.


2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою, завданнями Асоціації є діяльність з таких напрямків:
2.1. Об’єднання зусиль українських засобів масової інформації світу для успішної реалізації спільних завдань; консолідації світового українства; утвердження Української національної держави, української національної культури і духовності; розвитку демократії, відстоювання свободи слова і преси в Україні та світі.

2.2. Спільна діяльність, спрямована на завоювання гідного місця для української журналістики в світовому інформаційному просторі, створення нормальних умов для роботи журналістів, реалізації принципів взаємодопомоги та взаємовиручки.

2.3. Координація дій і вироблення спільної позиції в питаннях висвітлення корінних проблем української державності та українського суспільства, реформування економіки, соціального захисту громадян.

2.4. Правовий, соціальний, матеріальний та фінансовий захист редакцій і журналістів засобів масової інформації, що є членами Асоціації, а також захист їх від будь-якого тиску, переслідувань за політичними та іншими мотивами.

2.5. Встановлення і підтримання дружніх зв’язків з організаціями українських громад в усіх країнах світу та пресою української діаспори.

2.6. Підтримання і сприяння роботі фондів, комерційних центрів, постачальних
кооперативів, кредитних спілок тощо, які здійснюють видавничу, рекламно-посередницьку, рекламно-інформаційну, торгівельну, виробничу діяльність, зокрема, випуск і реалізацію друкованої, відео- та аудіопродукції і чиї позиції не йдуть у розріз меті і завданням Асоціації.

2.7. Члени Асоціації абсолютно вільні у своїй творчій та виробничій діяльності, ніякого втручання у їхні внутрішні справи не може бути.


3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ У ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ВИБУТТЯ 3 НЕЇ


3.1. До Асоціації Світової Української Преси приймаються Радою Асоціації як юридичні особи українські засоби масової інформації, інформаційні аґенства, видавництва, громадські організації України і світу, що мають відношення до засобів масової інформації, які згодні з положеннями цього Статуту, на підставі письмового звернення керівника відповідної структури, завіреного печаткою, з наступним затвердженням рішення Ради про прийом черговим Конгресом АСУП. Як виняток до Асоціації можуть прийматися вільні журналісти, які працюють позаштатно, а також – у засобах масової інформації, що не є членами АСУП, якщо їхня діяльність відповідає вимогам цього Статуту. Процедура прийняття до Асоціації індивідуальних членів така ж, як і юридичних осіб.

3.2. Члени Асоціації (як юридичні, так і фізичні особи) сплачують вступний та щорічний внески, розміри яких встановлюються Конгресом Асоціації диференційовано.

3.3. Члени АСУП можуть у будь-який час вийти з членів Асоціації, заздалегідь повідомивши про це письмово Раду Асоціації.

3.4. У випадку порушення Статуту, несплати внесків, неучасті в роботі Асоціації члени АСУП можуть бути виключені з Асоціації. Виключення здійснює Рада Асоціації на вимогу не менше як трьох членів Ради з наступним затвердженням рішення про виключення Конгресом Асоціації. Виключеному члену Асоціації сплачені ним його вступний та членські внески не повертаються.

3.5. Асоційованими членами Асоціації можуть бути також підприємства, фірми, фонди, громадські організації та інші структури, які підтримують Статут Асоціації, сприяють благодійницькою діяльністю, іншими відповідними формами і засобами її діяльності та виконують положення п.3.2.


4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Членами Асоціації Світової Української Преси можуть бути юридичні особи згідно пунктів 3.1, 3.2, 3.5 цього Статуту, які:

а) чітко стоять на засадах утвердження української національної державності, реалізації волі українського народу, висловленої на референдумі 1991 року, у практичній діяльності, зокрема у друкованих матеріалах, теле- та радіопередачах, поліграфічній продукції, на ділі керуються цими принципами;

б) видаються та виходять в ефір українською мовою; як виняток членами Асоціації можуть бути іншомовні засоби масової інформації в Україні і за рубежем, які на практиці дотримуються активної позиції в державницьких справах, дають публічну аргументовану відсіч українофобству та україноненависництву, хоч би в яких формах воно виявлялося, пропагують українську духовність та національні цінності українців;

в) дотримуються і належно виконують положення цього Статуту; реалізують на практиці рішення Конгресу та Ради Асоціації; беруть активну участь в акціях, які проводить Асоціація; організують солідарні виступи у своїх засобах інформації на підтримку Асоціації та її членів.


4.2. Члени Асоціації мають право:

а) брати участь у Конгресі Асоціації та всіх заходах, які проводить Асоціація;

б) висувати свого представника до керівних органів, обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

в) одержувати правову, фінансово-матеріальну, методичну, консультативну допомогу Асоціації для здійснення своєї фахової діяльності;

г) вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Асоціації;

д) у будь-який час вийти з членів Асоціації, заздалегідь повідомивши про це письмово Раду Асоціації.


5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Вищим органом Асоціації є Конгрес Асоціації, який скликається одночасно зі скликанням Світового Форуму українців не рідше, ніж один раз чотири роки, за рішенням Ради. Позачергові (надзвичайні) Конгреси можуть скликатися Радою Асоціації на вимогу третини членів Асоціації. Конгрес є правочинним за присутності більше половини представників членів Асоціації.

5.2. Рада Асоціації складається із представників членів Асоціації, обирається Конгресом Асоціації простою більшістю голосів присутніх на Конгресі членів Асоціації. Президент Асоціації обирається Конгресом Асоціації звичайною більшістю голосів присутніх на Конгресі членів Асоціації; Президент автоматично є членом Ради УСУП. Форму голосування – відкриту чи таємну – визначає Конгрес.

5.3. Рішення Ради Асоціації приймаються простою більшістю голосів із спискового їх складу. Рішення за неможливості члена Ради прибути на засідання може ухвалюватися за опитувань при письмовому підтвердженні позиції відсутнього члена Ради. Прийняті Радою Асоціації рішення підписуються Президентом Асоціації, а в разі його відсутності – його Заступником, який обирається Радою Асоціації.

5.4. Президент Асоціації і Рада організовують практичну і повсякденну роботу Асоціації; представляють її в міжнародних організаціях, українських державних органах, фондах, громадських організаціях, судах; підтримують зв’язки із зарубіжними партнерами і організаціями; затверджують штатний розпис та посадові оклади апарату. Президент Асоціації особисто та за дорученням Ради від імені Асоціації підписує угоди, відкриває банківські рахунки, призначає і звільняє працівників апарату, підписує всі документи Асоціації, інформуючи про ці дії Раду.

5.5. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради та Президента Асоціації, апарату Асоціації Конгрес обирає Ревізійну комісію Асоціації,

5.6. Ревізійна комісія має право:

а) перевіряти правильність використання і збереження матеріально-технічних цінностей, грошових коштів, іншого майна;

б) вимагати в процесі перевірки у службових осіб та працівників асоціації необхідні документи, вносити за результатами перевірки пропозиції на розгляд Ради і Конгресу Асоціації.6. КОШТИ 1 МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація володіє майном і коштами, необхідними для виконання її статутних завдань.

6.2. Кошти Асоціації утворюються за рахунок вступних і річних внесків членів Асоціації, добровільних благодійних пожертвувань громадських організацій, державних органів, юридичних та фізичних осіб в Україні та поза її межами, за рахунок інших надходжень в рамках чинного законодавства.

6.3. Кошти Асоціації використовуються порядком, визначеним законодавством та Конгресом Асоціації; розпорядником фінансів є Президент Асоціації, який регулярно інформує про фінансову діяльність Раду Асоціації.

6.4. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями членів Асоціації, члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації.


7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 1 ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Конгресом Асоціації більше як половиною до спискового складу членів Асоціації голосів на пропозицію Ради Асоціації, або групи представників членів Асоціації не менше 5 осіб.


8.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Діяльність Асоціації припиняється за рішенням Конгресу Асоціації, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України. Майнові питання у зв’язку з ліквідацією Асоціації вирішуються у відповідності з чинним законодавством.

Статут ухвалений одноголосно на Установчому Конгресі Асоціації Світової Української Преси 20 серпня 2001 р., що відбувся в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка .

додано: 27-09-2001 // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1001599155.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у розділі "Статті", можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) статті, на яку ви посилаєтся.

  ЦІКАВИНКИ :
Завантаження ...Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua