Майдан / Статті  

додано: 18-07-2003
: Судовий процес "Громадяни проти Енергоатому" (29 березня 2002 року - 14 липня 2003 року)

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1058535643.html

Звiт для громадськості та ЗМI

Судовий процес "Громадяни проти Енергоатому" (29 березня 2002 року - 14 липня 2003 року)

Звiт для громадськостi та ЗМI

************************************************************
Громадськiсть примусила НАЕК "Енергоатом" виконати закони України
************************************************************

В серединi 2001 року Громадським комiтетом нацiональної безпеки України при дослiдженнi проекту будiвництва другого енергоблоку Хмельницької та четвертого енергоблоку Рiвненської АЕС (ХАЕС-2/РАЕС-4) було виявлено кричущi факти, що свiдчать про незаконнiсть добудови АЕС в Українi.

Всупереч вимогам чинного в Українi законодавства будiвництво ХАЕС-2/РАЕС-4 велося без обов'язкових позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи. В таких умовах вiдповiдно до ст. 29 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" i ст. 39 Закону України "Про екологiчну експертизу" реалiзацiя проекту була незаконною, i її слiд було заборонити.

Численнi запити до вищих органiв державної влади України були безрезультатними, оскiльки чиновники всiляко ухилялися вiд прямої вiдповiдi - є позитивнi висновки держекоекспертизи, чи їх немає. Вiдповiдно, жодної реакцiї з боку держави на порушення законодавства компанiєю "Енергоатом"
не було.

В той же час, державна влада усвiдомлювала можливiсть зриву проекту добудови ХАЕС-2/РАЕС-4, якщо її незаконнiсть буде доведена. Саме тому, з 1 лютого 2002 року розпорядженнями Президента України Л.Кучми, постановами Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України було максимально прискорено добудову енергоблокiв АЕС - введено щоденне фiнансування добудови ХАЕС-2/РАЕС-4 в розмiрi 1,4 мiльйонiв гривень.

Зважаючи на те, що будiвництво потенцiйно небезпечних АЕС без юридичних гарантiй їхньої безпеки (позитивних висновкiв державних експертиз) створює загрозу життю i здоров'ю громадян, шестеро членiв ГКНБУ, студентiв юридичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка в судовому порядку почали вимагати захисту своїх прав на безпечне для життя i здоров'я довкiлля.

29 березня 2002 року студенти подали до Печерського районного суду м. Києва позов проти НАЕК "Енергоатом" з вимогою поновити та гарантувати надалi їхнє право на безпечне для життя i здоров'я довкiлля шляхом накладення заборони на будiвництво ХАЕС-2/РАЕС-4. Цю вимогу було повнiстю
обґрунтовано вимогами закону - будiвництво, що розпочалося та триває з порушенням чинного законодавства, повинне бути зупинене, навiть якщо його бюджет складає 7 мiльярдiв гривень.

З перших днiв журналiсти охрестили цю судову справу процесом "Громадяни проти Енергоатому". Позов студентiв проти НАЕК "Енергоатом" потрапив в Печерському районному судi до суддi Олени Умнової, яка, розумiючи всю серйознiсть справи, максимально затягнула час i 24 квiтня 2002 року вiдмовила в прийняттi позову, заблокувавши студентам-позивачам можливостi судового захисту своїх прав.

Свою вiдмову суддя мотивувала унiкально абсурдною позицiєю: позивачi звернулися з позовом в iнтересах всього суспiльства, на що не мали належним чином оформлених повноважень. Суддя вимагала довiренiсть вiд iменi суспiльства!

Для того, щоб добитися розгляду позову по сутi, позивачам довелося в апеляцiйному порядку долати перепони в захистi своїх прав, якi штучно створила суддя Олена Умнова.

12 червня 2002 року Апеляцiйний суд мiста Києва ухвалив, що вiдмова суддi О.Умнової в прийняттi позову була незаконною, та зобов'язав Печерський райсуд розглянути її по сутi. Але вже було втрачено майже 4 мiсяцi.

Перше судове засiдання по справi було призначено на 5 серпня 2002 року. Оскiльки позивачi в своєму позовi вимагали заборонити добудову ХАЕС-2/РАЕС-4 до отримання позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи, керiвництво НАЕК "Енергоатом", готуючись до першого судового засiдання, в серединi липня 2002 року поспiшно подало документи до Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України для проведення державної екологiчної експертизи i по ХАЕС-2, i по РАЕС-4.

В той же час, за п'ять днiв до першого судового засiдання державна влада, поспiшаючи добудувати скандальнi енергоблоки, збiльшила щоденне фiнансування добудови майже до 2,5 мiльйонiв гривень.

5 серпня 2002 року вiдбулося перше судове засiдання по справi, яке вела суддя Юлiя Iваненко. На судовий розгляд прийшло настiльки багато журналiстiв i громадян, що всi бажаючi не вмiстилися не лише у залi, але й у будинку суду. Для уникнення надмiрного розголосу справи судове засiдання було перенесено аж на 10 жовтня 2002 року (вiдкладено на 2 мiсяцi!). За цей час на сторону позивачiв виявило бажання приєднатися бiльше 150 громадян з усiх регiонiв України, але лише 5-м з них суддя дозволила це зробити.

Бiльш-менш регулярнi судовi засiдання розпочалися лише в лютому 2003 року, коли засiдання стали призначатись з перервами "лише" в 2-3 тижнi. Але чомусь вiдповiдачi то не з'являлися на засiдання, то просили їх вiдкласти з якихось сумнiвних причин.

9 квiтня 2003 року представнику позивачiв по справi, координатору Громадському комiтету нацiональної безпеки України Олексiю Токачову зателефонував невiдомий, який вимагав вiдкликати позовну заяву проти Енергоатому. Як сказав незнайомець, вiн представляє групу дуже високопоставлених i впливових осiб, якi не бачать законних шляхiв виходу з ситуацiї, що склалася довкола добудови ХАЕС-2/РАЕС-4 i процесу "Громадяни проти Енергоатому". Проект вартiстю 7 мiльярдiв гривень пiд
загрозою зриву. Саме тому особи, якi стоять за добудовою ХАЕС-2/РАЕС-4, зупинять позивачiв будь-якою цiною i методами. Пiд час телефонної розмови на адресу О.Толкачова лунали погрози, починаючи виключенням з унiверситету i закiнчуючи фiзичним знищенням.

14 квiтня 2003 року позивачi скликали прес-конференцiю, на якiй Олексiй Толкачов звернувся до ЗМI i громадськостi з проханням про захистити i максимально вiдкрито висвiтлювати усе, що вiдбувається довкола проекту ХАЕС-2/РАЕС-4. На прес-конференцiю журналiсти не з'явилися, оскiльки,
як з'ясувалося пiзнiше, тему добудови ХАЕС-2/РАЕС-4 було закрито для висвiтлення в ЗМI через так званi темники.

Наступного дня в судовому засiданнi представники вiдповiдача по справi заявили про те, що НАЕК "Енергоатом" отримав позитивнi висновки державної екологiчної експертизи, яких вимагали позивачi-студенти щодо ХАЕС-2.

На тому ж судовому засiданнi позивачi виклали комплексне обґрунтування своїх позовних вимог у виглядi науково-аналiтичної доповiдi щодо законностi добудови ХАЕС-2/РАЕС-4. Анi представники Енергоатому, анi будь-якi iншi юристи не спромоглися на обґрунтованi заперечення по сутi позицiї
позивачiв.

Здавалося б, що в справi "Громадяни проти Енергоатому" вже все з'ясовано, можна вже й рiшення виносити, але представники вiдповiдача знову почали затягувати судовий розгляд. То вони поїхали у вiдрядження, то вiдправилися у тривалу вiдпустку, то розпочалася вiдпустка у суддi Юлiї
Iваненко.

В цей час вирiшення справи "Громадяни проти Енергоатому" перемiстилося в Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, де студента 4-го курсу Олексiя Толкачова протягом мiсяця безпiдставно не допускали до складання лiтньої сесiї, що прямо загрожувало виключенням з
Унiверситету (за кiлька мiсяцiв до отримання диплому!). Як стало пiзнiше вiдомо, утиски носили замовний характер. Лобiсти добудови ХАЕС-2/РАЕС-4 обiцяли особливо активних позивачiв виключити з ВУЗу - i почали виконувати обiцяне. Хiба буде Толкачов займатися процесом проти ХАЕС-2/РАЕС-4, коли
в нього самi проблеми в Унiверситетi?!

Але виключити позивачiв з Унiверситету не вдалося - О.Толкачов через перепони отримав свiй допуск до

Затягнувши судовий розгляд справи в судi, Енергоатому таки вдалося отримати позитивнi висновки державної екологiчної експертизи також щодо деяких документiв по добудовi четвертого енергоблоку Рiвненської АЕС. Висновки держекоекспертизи затвердив 11 червня 2003 року Держсекретар
Мiнекоресурсiв С.Гошовський.

Таким чином, Нацiональною атомною енергогенеруючою компанiєю "Енергоатом" було отримано тi позитивнi висновки державної екологiчної експертизи, яких вимагали вiдповiдно до чинного законодавства позивачi-студенти. При цьому, на початку судового розгляду справи "Громадяни проти Енергоатому" вiдповiдач заперечував необхiднiсть проведення такої експертизи i отримання її позитивних висновкiв.

Пiд кiнець судового слухання справи в Печерському райсудi було очевидним, що справу умисно затягнуто для того, щоб, не визнаючи позов, по сутi виконати вимоги позивачiв i уникнути судової заборони на добудову ХАЕС-2/РАЕС-4. Для державної влади це виявилося єдиним шляхом "нейтралiзувати" позивачiв, якi поставили пiд загрозу проект вартiстю 7 мiльярдiв гривень.

На останнiх судових засiданнях всiм присутнiм було видно, що суддя Юлiя Iваненко є схвильованою i розгубленою. Очевидно, що на неї чинився шалений тиск.

14 липня 2003 року суддя винесла рiшення по судовiй справi "Громадяни проти Енергоатому", яким, по сутi, вирiшила вiдмовити позивачам-студентам в задоволеннi їхнього позову, оскiльки в при наявностi позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи не доведено порушення прав позивачiв i не
вбачається пiдстав для заборони добудови ХАЕС-2 i РАЕС-4.

Але позивачi зверталися за захистом своїх прав тодi, коли ще нiяких позитивних висновкiв державної екологiчної експертизи не було! Будiвництво велося без них з 1993 року (з моменту зняття Верховною Радою України мораторiю на будiвництво нових АЕС на територiї України) i нiхто не поспiшав проводити державну екологiчну експертизу, аж доки молодi громадяни України не ризикнули стати на шляху незаконної добудови АЕС.

На самому початку судового процесу "Громадяни проти Енергоатому" студентам-позивачам часто зауважували, що яким би незаконним будiвництво не було, нiчого громадяни змiнити не зможуть, адже правопорушником виступає державна компанiя, в якiй працює майже 50000 осiб i яка щоденно виробляє
електроенергiї на десятки мiльйонiв гривень. "Боротьба з вiтряками" - так вважало багато стороннiх спостерiгачiв за процесом проти незаконної добудови АЕС.

Як виявилося, незважаючи нi на що, шести молодим громадянам України, позивачам по справi "Громадяни проти Енергоатому" вдалося завдати удару по беззаконню в атомнiй енергетицi, вдалося змусити українське чиновництво, нацiональну компанiю "Енергоатом" дослухатися вимог громадськостi та узгодити свою дiяльнiсть з вимогами чинного в Українi законодавства.

Боротьба громадян за свої права, за можливiсть жити в нормальнiй Українi виявилася небезрезультатною. А отже, боротьба тiльки починається!
***************************************************

Додаткова цiкава iнформацiя:

http://maidan.org.ua/n/mai/1057838990

http://maidan.org.ua/n/free/1058361666
**************************************************
Прес-центр Громадського комiтету нацiональної безпеки України;
Тел./факс: 265-51-80; 568-20-46.
Ел.пошта: gknbu@ukr.net

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1058535643.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua