Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 12-02-2005
О.В.БІЛЕЦЬКИЙ: До нової концепції державного управління

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108206406.html

Стара "індустріальна" система державного управління вже на протязі декількох десятиліть знаходиться в перманентній кризі. Причому, ця криза має глобальний характер і пов'язана зі зміною історичних епох - переходом людської цивілізації від "індустріальної" до "інформаційної" стадії розвитку. Вона, насамперед, проявляється в патологічній неефек-тивності майже всіх традиційних форм управління. Першою не витримала і впала більш слабка модель "індустріалізму" - "соціалістична демократія". За нею, мабуть, настає черга і "західної демократії". Основна причина криється в тому, що обидві ці моделі є морально застарілими і, по суті, олігархічними. Тому вони ані за формою, ані за якістю не відповідають сучасному рівню розвитку суспільства і його продуктивних сил, а також вимогам нового часу. Загалом, у сфері управління від нас тепер вимагається свідомо здійснити рішучий перехід від так званої "представницької" до широкої й безпосередньої демократії. З більш докладною характеристикою сучасної кризи "індустріалізму", а також з загальними рисами й особливостями нової доби, яка вже ясно вимальовується, можна ознайомитися в книзі американського соціолога Елвіна Тоффлера "Третя хвиля" (М.,1999 р.).

На жаль, сьогодні в Україні наявність кризи "західної демократії" практично замовчується. На самому Заході вже давно й відверто констатують занепад існуючих псевдодемократичних інституцій (президентства, парламентаризму, партійної та виборчої систем, etc.), активно шукають нові й більш демократичні форми організації й управління, та навіть заявляють про необхідність "нової демократичної революції ХХI століття" (президент США Б.Клінтон, січень 2000 р.). В Україні ж лише тепер розгортається дискусія навколо того, чи бути їй "президентсько-парламентскою" або "парламентсько-президентською" республікою.

Отож, фактично, мова нині у нас іде лише про "мавпування" чужих і застарілих форм державного ладу, які вже вичерпали свої можливості. Це відбувається замість того, щоб швидко винайти та застосувати власну ефективну й перспективну демократичну модель державного управління, яка б не лише враховувала вітчизняні особливості та вимоги нового часу, але й стала взірцем для інших народів.

Отже, при розробці нової концепції управління, насамперед, слід було б виходити з об'єктивної історичної необхідності переходу суспільства від "представницької" до справжньої й безпосередньої демократії. А це, на нашу думку, передбачає такі принципові зміни:

1. Чітке визначення в Конституції України, що народ є не лише "носієм суверенітету і єдиним джерелом", але також єдиним верховним суб'єктом влади та гарантом своїх прав, свободи й демократії.

2. Послідовне застосування у сучасному державотворенні так званого "принципу Оккама": не множити сутностей понад необхідне, - тобто принципу оптимальної та функціональної простоти.

3. Упровадження якісно нової й спрощеної структури державного управління, яка складається з трьох ієрархічних рівней: загальноукраїнського, регіонального, місцевого. Причому, на кожному з них влада, у межах відповідної й чітко окресленої компетенції, має реально належати певній колективній єдності: Українському народу, населенню регіона, місцевій громаді.

4. Набуття народом, на всіх організаційно-управлінських рівнях, виключних законодавчих і контрольних повноважень. Упровадження народних зборів і референдумів (із застосуванням новітніх досягнень науки й техніки, зокрема, Інтернету) як вищих і постійно діючих органів суспільного управління.

5. Перехід до "розподіленого" державного управління, що, перш за все, передбачає широке застосування демократичного принципу автономізму (самоврядування), а також значну децентралізацію й оптимізацію процедури прийняття державних рішень.

О.В.БІЛЕЦЬКИЙ
історик, м.Харків

Матеріали 3-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції
"Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління", 4-9 листопада 2002 р., м.Харків

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108206406.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua