Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 18-02-2005
Scoffer: Кремiнь: Штiрлiц чи Iуда?

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108715103.html

Вiдповiдаючи на вже традицiйне запитання стосовно призначення двiчi академiка Кременя на посаду першого заступника держсекретаря, Президент кожний раз збiльшує термiн перебування Кременя на боцi Нашої України й висуває дуже сумну аргументацiю.

Краще б Президент повторював те, що вiн казав стосовно призначення Кременя ранiш. Чому? Тому що вiн, кожний раз по-новому захищаючи це призначення, дискредитує себе як морального та послiдовного полiтика.

Порiвняємо двi iнформацiї з уст Президента.

15.02.05 Президент на з"їздi Асоцiацiї фермерiв i приватних землевласникiв України, вiдповiдаючи на запитання про вiдповiднiсть задекларованим принципам очищення влади призначення на посаду першого заступника держсекретаря президента колишнього члена СДПУ(о) Василя Кременя, Ющенко каже, що у нього "давнi стосунки з цiєю людиною".

Президент нагадав, що Кремiнь був мiнiстром освiти в його урядi, а також в урядах Анатолiя Кiнаха i Вiктора Януковича.

"Я знаю його полiтичну позицiю. Могло бути набагато гiрше, якби на цiй посадi, в тому числi й в урядi Януковича, був iнший мiнiстр освiти", - зазначив президент.

"Якраз виходячи з його поведiнки, яку вiн займав, зокрема, в останнi мiсяцi, його було запрошено", - додав Ющенко. (Українська правда).

А це Президент казав у Львовi 16.02.05:

“Ще рiк тому мiнiстр освiти Василь Кремень - тепер перший заступник держсекретаря- був з “нашими”, i сам Ющенко заперечував проти його виходу з СДПУ(о), або мати там “свою людину”“ (“Україна молода”, 17.02. 05, с.4).

З вищенаведеного природно випливають такi безстороннi висновки та питання.

По-перше, мова спочатку йдеться про перебування Кременя на “нашому” боцi протягом “останнiх мiсяцiв”, а потiм вже цiлого року.

Так, дiйсно скiльки часу двiчi академiк перебував на нашому боцi?

По-друге, згiдно з першої iнформацiї Кремiнь - це перебiжчик останньої хвилини. Такий собi звичайний пристосуванець, який вiд комунiстiв перебiг до нацiонал-демократiв, вiд них до соцiал-демократiв, а вiд останнiх до помаранчевих. Зрадник. Iуда. Кожного разу отримуючи за це винагороду. Згiдно з iншої iнформацiї, вiн український реальний, а не кiнематографiчний Штiрлiц.

Та що зробив цей суперагент на користь помаранчевих? Явки, паролi, вiдомостi?

Чомусь впевнений, що вiн нiчого не зробив, тому що не мав доступу до кухнi синє-бiлих. Вiн там був справжньою шестiркою, потрiбною для просування потрiбних людей в систему вищої освiти.

Якщо б мав якусь цiнну iнформацiю, то попередив би про ворожi плани. З того, як дилетантськi та бездарно дiяв штаб Нашої України пiд час виборчої кампанiї, можна зробити висновок при вiдсутнiсть стратегiчно важливої iнформацiї з ворожого табору.

Хiба нi?

Далi. Яким чином таємнi зв’язки кандидата у Президенти та мiнiстра не стали вiдомi владi. I це за умов тотального стеження та прослуховування за опозицiйними лiдерами. Може влада теж використовувала двiчi академiка як подвiйного агента та тому не вигнала його? Тобто i двiчi академiк i двiчi агент.

Уявить собi цiлком неможливу ситуацiю. Неможливу тому, що Кремiнь нiколи б її не створив.

Перед першим туром вiн виступає з публiчною заявою про вихiд з уряду Януковича та розповiдає про вiдомi йому кримiнальнi плани та дiї уряду пiд час президентської кампанiї. Каже, що вiд нього вимагають порушувати закон та iнше.

Мабуть й другого туру не було б.

По-третє. Пiдозрюю, що в тому вузi, де навчався майбутнiй Президент, а також при складаннi кандидатських iспитiв з фiлософiї, вiн, на жаль, не був ознайомленим з головними принципами етики. Один з них стверджує, що моральних цiлей неможливо досягати аморальними засобами.

Якщо дiйсно такi таємнi зв’язки мали мiсце, то вони мали аморальний характер з обох бокiв.

Бажано б вiрити, що таких контактiв не вiдбувалося.

Якщо тривалих та суттєвих контактiв не було , то що залишається.

Що маємо.

Президент знайомий с Кременем декiлька рокiв.

Цiнує його якостi як професiонала-органiзатора.

Подiляє з паном Томенком ставлення до Кременя як видатного вченого

(Цитую Томенка, подiляючи його моральнi оцiнки та не погоджуючись з думкою про Кременя як ученого:

“- Подiєю минулого тижня стало призначення екс-мiнiстра освiти Василя Кремiня заступником держсекретаря...

- Я вважаю це суспiльно-полiтичною i моральною неприємнiстю не тiльки для мене особисто, а й для нової влади. Бо це повнiстю суперечить логiцi неприйняття на посаду тих людей, якi не просто працювали в командi Януковича, а в тих командах, якi не характеризувалися демократичнiстю прийняття рiшень.

Починаючи з iсторiї Сумського унiверситету, вiд урокiв футболу... КРЕМIНЬ ЛЮДИНА, НАПЕВНО, ПРОФЕСIЙНА. Але все життя вiн виконував тi розпорядження, якi давали йому лiдери СДПУ(о) чи лiдери уряду.

Я МАВ НЕ ОДНУ ДИСКУСIЮ З НИМ, I ЗНАЮ, ЩО ВIН ЯК УЧЕНИЙ I ЯК ЕКСПЕРТ ДОСТАТНЬО ПРОФЕСIЙНИЙ. Але вiн казав, що "це Табачник чи Медведчук наказав робити, i я змушений так вчинити...".

Тому я думаю, що призначення Кремiня - це елемент деморалiзацiї нашої команди. У нас є дуже велика кiлькiсть людей, якi сьогоднi не задiянi, не знають, де прикласти свої зусилля. I водночас з iншої команди приходять люди на дуже важливi посади!

Це нiби пiдказка губернаторам, мiнiстрам: "Хлопцi, та можна спокiйно ставити на посади старi кадри, поки ви знайдете з молодi якихось там незаплямованих людей..." // Микола Томенко: Ми ризикуємо отримати нiбито другого прем’єр-мiнiстра Зiнченка i нiбито вiце-президента України Порошенка! Сергiй Лещенко, УП , 16.02.2005, 23:17. Українська правда).

Ця спiльна та некритична повага наших державних дiячiв до тих дипломiв та атестатiв, що отримав Кремiнь протягом компартiйно-бюрократичної кар’єри , вельми бентежить та виступає як симптоматичний дiагноз рiвня їх власних знань, компетенцiї та загальної культури.

Благаю шанувальникiв наукового хисту Кременя навести чiтке та зрозумiле формулювання його наукових результатiв, принаймнi тих, за якi вiд отримав звання двiчi академiка. Це формулювання має зберiгатись у Президiях вiдповiдних академiй. Хай народ та його керманичi дiзнаються, якi у нас академiки.

Двiчi академiк Кремiнь дiйсно дуже чемна людина. Зовнi не такий пихатий та самозакоханий, як його спiвавтор та поки що член-кореспондент Д.Табачник.

Прогноз-попередження.

Кремiнь, як i ранiше протягом “професiйної” кар’єри, буде виконувати, точнiсенько передбачати та виконувати будь-якi вказiвки Президента та держсекретаря.

Нiколи не буде критикувати будь-яку дурницю з уст вищого керiвництва.

Буде збирати бiля себе таких же пiдлабузникiв, як й вiн сам.

Буде головним консультантом цiєї держави з питань освiти, науки та комп’ютеризацiї сiльських шкiл - вiн же найбiльш освiчений серед полiтичної верхiвки.

Нiякого креативу пiд його керiвництвом не буде. Будуть “новацiї” на зразок 12 балiв та 12 рокiв навчання.

Буде впроваджувати так званий Болонський процес, якiй ще бiльш знизить якiсний рiвень нашої освiти.

Якщо, врятуй Боже, Президент Ющенко не здобуде другої каденцiї, не кажучи вже про третю, Кремiнь знову буде при владi. Тому що вiн ┘.

Президент прийняв рiшення й це його право.

Але в тому середовищi, де працюю я та працюють не найгiршi в Українi люди, жоден не пiдтримує нове призначення Кременя.

Ми шокованi та дiйсно деморалiзованi.

Чому?

По-перше, всупереч думцi Президента, зробити стан освiти гiршим, нiж його зробив Кремiнь, практично неможливо.

По-друге, нiхто не бачить якихось наукових доробок (розвiдок, як це сам Кремiнь про свої досягнення каже) двiчi академiка, тому що їх не iснує. Всi його книжки у спiвавторствi є нiщо iнше, як суцiльна наукоподiбна апологетика (тобто виправдання) режиму Кучми.

Це я спробую довести у наступному листi.

Такi нашi кепськi справи.

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1108715103.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua