Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 23-03-2005
Сергій Кордик: Кочубей і кочубеї
Сіверщина

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1111581064.html

От i сталося те, чого нiхто не очiкував. Схоже, всi керiвники структурних пiдроздiлiв та окремих служб органiв внутрiшнiх справ на мiсцях залишатимуться i при нинiшнiй владi, проти якої, власне, вони i боролися. Бiльше того — обмiрковують таку собi умовну операцiю пiд кодовою назвою “Помста”.

Такi керiвники зрозумiли, що нова влада серйозних кадрових перестановок на мiсцях не робитиме, оскiльки, за словами нового мiнiстра МВС України Ю.Луценка, треба зберегти професiоналiв. Але ж досвiд — це не роками вiдмiчена кiлькiсть стажу, а чесне виконання своїх функцiональних обов’язкiв. Практичнi працiвники добре знають, як здобували свiй професiоналiзм деякi генерали та полковники, купуючи тi ж посади! Та й останнi два роки їх майстернiсть здебiльшого була направлена на паперову творчiсть.

Нахабностi деяких керiвникiв служб УМВС Чернiгiвської областi немає меж. Як стало вiдомо, деякi начальники, користуючись нинiшньою “тихою” ситуацiєю, вже збираються подавати до суду позов за нiбито заподiянi їм моральнi збитки молодiжними органiзацiями. Як, наприклад, перший заступник начальника УМВС пан I.Кочубей, стосовно якого в даний час нагля­дова iнстанцiя за дiяльнiстю правоохоронних органiв займається перевiркою вiддання ним наказу щодо застосування сльозогiнних гранат проти мирного населення пiд час пiкетування Чернiгiвської мiської ради.

Тепер, коли, здавалося б, справедливiсть повинна перемогти зло, реальнiсть нашого сьогодення засвiдчує про протилежне. Як стало щойно вiдомо, керiвництво деяких департаментiв МВС України запевнило начальникiв та їх заступникiв пiдпорядкованих управлiнь в областях, аби на мiсцях не боялися якихось конкретних змiн, бо вони начебто не зачеплять дiяльностi керiвництва галузевих пiдроздiлiв ОВС у регiонах. Є вже зовсiм свiжi факти, коли з регiонiв до столицi вiдправляються завантаженi автомобiлi, вiдвозячи таку собi данину панам iз мiнiстерства. I це вже робиться нинi, на жаль, при керiвництвi нового мiнiстра внутрiшнiх справ.

Мабуть, тому пiсля опублiкування статтi “Встати з колiн...” у “Сiверщинi” за 4 березня один iз керiвникiв пiдроздiлiв ОВС зустрiв мене i сказав, що ось вiн почекає, поки все трохи утрясеться, а потiм подасть до суду позов на мене начебто за образу його честi та гiдностi.

Вказуючи на окремi факти, я спецiально не акцентував уваги на деяких подробицях того чи iншого епiзоду, аби не розкривати питання оперативно-розшукової роботи пiдроздiлiв ОВС та не заглиблювати читача в суто специфiчнi питання. Та й вважав, що це не так уже важливо, який пiдроздiл виконував те чи iнше завдання вищих за посадою керiвникiв задля нейтралiзацiї колишнього опозицiйного руху або з iншою метою. Наприклад, я вказував, що керiвництво ОВС здiйснило одну “операцiю” зi спецталонами, що дають право на безперешкодне пересування в обмiн на автомобiлi, отриманi вiд бiзнесових структур. I хоча такi заходи проводилися не чернiгiвськими службистами, та все ж керiвництво одного з мiсцевих управлiнь МВС України в Чернiгiвськiй областi добре знає, хто робив такий обмiн i де це вiдбувалося. Деталiзую деякi з тих вiдомостей. Сподiваюся, що й компетентнi органи зацiкавляться викладеними фактами.

Апетит iз корупцiйним присмаком

От цiкаво, який же аргумент наведе керiвництво управлiння розвiдувально-пошукової дiяльностi стосовно того, якщо я надам вiдповiдним органам фотокопiї деяких документiв, коли ще вони не були переробленi, як от оперативнi установки за номерами 23/ 3007 т та 23/3001 т, де висвiтлена протизаконна негласна робота Управлiння РПД вiдносно працiвниць банку “Демарк”, а також iншi документи, в яких узагальнювались здобутi незаконним шляхом вiдомостi про опозицiю, у тому числi i деяких народних депутатiв. Тепер пiд цими номерами — зовсiм iншi документи, нiж були до перероблення, пiд iншим змiстом та iншим найменуванням. А це вже дiяння, якi мiстять конкретний склад злочину, передбачений Кримiнальним кодексом України.

А може, не ви, Вiкторе Миколайовичу (це я звертаюся до начальника одного управлiння при УМВС України в Чернiгiвськiй областi), влаштували феодальний устрiй у вашому вiдомствi для пiдлеглих, виконуючи поради, вважай уснi вказiвки, колишнього мiнiстра внутрiшнiх справ М. Бiлоконя щодо будiвництва лазнi, яку будували 4 мiсяцi три постiйних працiвники управлiння та iншi спiвробiтники для вирiшення “стратегiчних питань”? А заробiтна платня таким офiцерам української мiлiцiї виплачувалась вчасно й по звiтних документах — за оперативно-розшукову дiяльнiсть. А хто ж вам дозволяв платити з державної скарбницi кошти офiцерам, якi понад мiсяць займалися капiтальним ремонтом вашої дачi? Як це розумiти? Та ще й премiї їм виплачувались за державний рахунок.

А може, й придбанням лiсу по десять кубометрiв лише за одне пред’явлення службового посвiдчення ви не займалися, прикриваючись удаваним уболiванням за службову дiяльнiсть? Лише левова частина, яка оприбуткована, пiшла на будiвництво лазнi, а решта де? Чи, може, скажете, що незаконно придбана, а потiм таким же чином реалiзована вами та вашими помiчниками високоякiсна деревина компенсувалася грошовими надходженнями до управлiння?

А чи не ви примушуєте i по цей день щодня звiтувати керiвникiв за те, скiльки грошей вони дiстали “за вчора” та скiльки планують дiстати коштiв поточного i наступного дня? Цим самим ви заставляєте своїх пiдлеглих займатися незаконною дiяльнiстю, а по сутi — рекетом з бiзнесових структур, це — з одного боку, а з iншого — активно сприяєте зрощуванню правоохоронної структури з кримiнальними елементами.

У лютому цього року до Департаменту РПД МВС України була вiдправлена цiла машина дров (мабуть, теж для лазнi?). Приймав цей подарунок у Києвi вiд чернiгiвського керiвництва УРПД начальник управлiння зашифровки та роботи з персоналом цього ж Департаменту пан К., i не так уже важливо, для кого — для себе чи когось iншого. Головне, що таким чином укрiплюється мiсце нинiшнього начальника управлiння чернiгiвської розвiдки. Цiкаво, що коли у працiвникiв цього управлiння здирали кошти на придбання дорогих валiз, то їм говорили за вказiвкою начальника цiєї установи, буцiмто грошi збираються для пенсiонерiв, для привiтання когось iз працiвникiв тощо. Таким чином, спiвробiтники й досi не знають, що за їхнi кошти були придбанi для столичного начальства декiлька дорогих картин, китайська ваза за 300 гривень, столовий набiр-кейс за 900 гривень...

Минулого року в Управлiннi РПД за державнi кошти капiтально вiдремонтована оперативна автомашина ВАЗ-2109, собiвартiсть якої на сьогоднi, за визначенням iнженера-фахiвця, складає не менше десяти тисяч гривень. Але придбано одразу пiсля капiтального ремонту цей автомобiль усього лише за ... 600 гривень. I придбав її не хто-небудь, а сам начальник. Тепер зрозумiло, чому цей керiвник залякав усiх пiдлеглих та попередив, що у разi надходження до нього бодай найменшої iнформацiї про будь-якi контакти кого-небудь зi мною буде вирiшено питання про звiльнення таких працiвникiв з ОВС.

У тому, що начальник оформив свою родичку на одну iз посад управлiння, немає нiчого крамольного, на мiй погляд, бо таке наше життя (що поробиш?) — кожний шукає кращої долi для себе. Але верхом цинiзму є те, що ця “працiвниця” не була жодного дня на оформленiй роботi. Хто ж отримував за неї заробiтну платню (державну!), здогадатися неважко. Дивина та й годi!

Щоб улаштувати суто шкурнi питання, цей же начальник чернiгiвської таємної установи при УМВС областi йде на домовленiсть мiж одним працiвником пiдпорядкованої служби С., який умовив свого керiвника, щоб вiн узяв на роботу племiнника керiвника одного з чернiгiвських вузiв з тим, аби дружина цього ж пiдлеглого, яка навчається в цьому навчальному закладi, мала успiшнi оцiнки пiд час здачi залiкiв та iспитiв. А взамiн, згiдно з такою угодою, цей працiвник дiстав для свого начальника багато крупних запчастин для сiльськогосподарської технiки, що знаходиться в його власному пiдпорядкуваннi.

“А нам своє робити...”

На початку лютого 2004 року М.В.Бiлоконь пiдписує директиву №7 “Про напрямки дiяльностi ОВС щодо органiзацiї боротьби зi злочиннiстю загальнокримiнальної спрямованостi у 2004 роцi”. Один iз пунктiв цiєї директиви зобов’язує працiвникiв служб ОВС “активiзувати агентурно-оперативну роботу. Покращити якiсний склад джерел оперативної iнформацiї шляхом їх квалiфiкованого ядра, у першу чергу тих, що працюють на платнiй основi, проведення ревiзiї дiючої негласної мережi, вивчення особистих якостей кожного джерела для вирiшення питання про доцiльнiсть його подальшого використання”.

Лише згодом випливли на поверхню справжнi намiри такої “ревiзiї”.

Для активiзацiї виборчої роботи серед населення з метою “реальної агiтацiї” на користь єдиного кандидата вiд влади В.Януковича за пiвтора мiсяця до виборiв iз Чернiгiвського заводу горiлчаних виробiв до УМВС областi було доставлено 8 вантажних автомашин, ущент заповнених ящиками з горiлкою. З тильного боку примiщення обласного управлiння ящики з горiлкою були розвантаженi, а пiзнiше розвезенi працiвниками цих служб по закрiплених районах областi для спiвробiтникiв, якi знаходились у штатi агентури. Кожний негласний працiвник за отримання десяти пляшок горiлки повинен був пiзнiше дати список осiб (десять пляшок — десять прiзвищ), якi мали дати згоду проголосувати як вдячнiсть за дармову горiлку за В.Януковича. При отриманнi негласним апаратом горiлчаних виробiв жоднi розписки не оформлювалися. Характерно й те, що деякi керiвники цих служб, якi займалися цiєю брутальною роботою, йдуть на пiдвищення.

Ще восени минулого року я особисто висловлював керiвництву управлiння РПД своє бачення щодо скасування злочинної практики, коли постiйно приписувались один — два працiвники до кожної групи, якi виїжджали у вiдрядження, з метою нарахування додаткових коштiв та їх наступне використання на власний розсуд керiвництва. На початку лiта я також попередив заступника начальника цього управлiння з оперативної роботи Ш. у присутностi тодiшнього заступника начальника по роботi з особовим складом цiєї ж установи К. про можливу вiдповiдальнiсть за такi протизаконнi дiяння. У зв’язку з цим, або не дивлячись на це, вiдповiднi книги нарядiв та журнали, як я дiзнався пiзнiше, були знищенi. Але ж є багато свiдкiв, котрі бачили цi записи особисто, i, головне, є працiвники, якi не виїжджали у цi днi поза межi дислокацiї служби, i навiть деякi з них не здогадуються про “заробленi” ними грошi. I, що важливо, як менi повiдомили, такий досвiд постiйно впроваджується i нинi. Словом, керiвництвом управлiння розвiдувально-пошукової дiяльностi свiдомо здiйснюється розкрадання державних коштiв. А де ж контролюючi органи? А їх для цього вiдомства немає. Бо iснують (поки що) вiдомчi акти, що унеможливлюють здiйснення будь-якої перевiрки. Цим якраз i користуються керiвники таких установ. А службовi перевiрки вищих вiдомчих органiв “здiйснюються” напрочуд у гарнiй традицiйнiй манерi. Наприклад, восени минулого року в цьому управлiннi мала вiдбутися комплексна (!) перевiрка керiвництвом Департаменту РПД МВС України службової дiяльностi управлiння чернiгiвської служби. Однак тут, на мiсцi, була складена сфальшована довiдка немовби вiд “ревiзорiв” та на­правлена спецпоштою до цього Департаменту. Звичайно, що в цiй довiдцi були вказані деякi незначнi буцiмто виявленi iнспекторами недолiки. А цi ж чини, що повиннi були насправдi iнспектувати пiдпорядкований їм пiдроздiл, отримали за неiснуюче тижневе вiдрядження й вiдповiднi вiд держави кошти, та й немалi!

Мiлiцiя i органiзована злочиннiсть

Оперуповноважений карного розшуку Прилуцького вiддiлу по боротьбi з органiзованою злочиннiстю УМВС у Чернiгiвськiй областi К. звернувся iз рапортом до тодiшнього першого заступника мiнiстра МВС України Джиги Миколи Васильовича, де розповiв про незаконну дiяльнiсть угруповання з ознаками органiзованостi “Європейцi”, до якого входять i деякi керiвники ОВС мiста Прилуки. Як зазначає К., лiдер цього угруповання Д. спiльно з iншими членами цього товариства вивезли до лiсу громадянку Ш. та жорстоко побили, а пiсля цього пiд загрозою вбивства вiдiбрали у неї квартиру, де вона мешкала з малолiтнiм сином.

Спiльники Д. у свiй час викрадали iз заводiв, фабрик, сiльгосппiдприємств усiляку технiку, рiзали її на метал, зрiзали з електричних лiнiй дрiт, розкрадали кабель iз вiйськового аеродрому. У своєму зверненнi до Мiнiстерства працiвник мiлiцiї наводить конкретнi факти, зазначає точнi дати скоєння тих чи iнших злочинiв, детально розписує членiв та умовнi назви п’яти бригад, що входять до угруповання Д., повідомляє про тiснi зв’язки працiвникiв мiсцевих так званих, у даному випадку, правоохоронних органiв, якi є дахом для дiянь угруповання.

Пiсля розгляду рапорту в МВС у Прилуках працювала оперативна група з числа працiвникiв УМВС у ... Чернiгiвськiй областi. Але, як i слiд було очiкувати, серйозного втручання в перебiг подiй вона не здiйснила. Чому? Вiдповiдь знаходимо в здобутих вiдомостях управлiнням РПД. За оперативною iнформацiєю, лiдер угруповання Д. має дуже гарнi i сталi зв’язки з дуже впливовими особами з Києва (вiдомi конкретнi їх прiзвища), пiд контролем яких знаходиться вся економiчна дiяльнiсть “європейцiв”. Окрiм цього, Д. перерахував в якостi надання матерiальної допомоги 500 тисяч гривень на рахунок МВС України та подарував кiлька тисяч гривень Прилуцькому мiськрайвiддiлу, а також постiйно надавав матерiальну допомогу в якостi придбання рiзних побутових товарiв мiсцевим “правоохоронцям”.

А що зазнав цей працiвник, який не мiг змиритися з тими явищами, котрі вiдбу­валися в Прилуках, та звернувся за допомогою до “рiдного” Мiнiстерства, й передати неможливо. На нього скоєне було “невiдомими” реальне посягання на життя iз застосуванням вогнепальної зброї. I такий приклад, що свідчить про “зближення” мiлiцiї з народом, про яке так полюбляв говорити колишнiй глава МВС М.Бiлоконь та керiвники чернiгiвської мiлiцiї, — непоодинокий.

***

Коли я закiнчував працювати над цим матерiалом, менi зателефонував начальник оперативно-технiчного вiддiлу УМВС України в Чернiгiвськiй областi пан Дiхтярук i зi злiстю “наказав” зупинитись у друкуваннi матерiалiв, бо для мене, з його слiв, можуть виникнути певнi наслiдки. Ну що ж, мабуть, вiдчуває, що на сторiнках преси може з’явитися i розповiдь про дiяльність цiєї служби, особливо тодi — напередоднi виборiв. Та тiльки ця iсторiя — вже бiльш серйозна i набуває ознак справжнього детективного жанру.

Сергiй КОРДИК, пiдполковник мiлiцiї

"Високий Вал" - http://sian-ua.info

Версія до друку // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1111581064.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua