Майдан / Статті Карта Майдану

додано: 30-06-2005
Для Луценка Ю.В.: Про “дошку пошани” “героїв” приватизації - 2

Версія до друку // Відповісти // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1120082588.html

щодо порушень колишнім віце-прем’єр-міністром України Єхануровим Ю.І. та головою правління ДАК “Українські поліметали” Притикою О.Я. під час відчуження 25% акцій ВАТ “Полтавського гірничо-збагачувального комбінату” м. Комсомольська Полтавської області.

Аналізом наявних нормативних документів та повідомлень засобів масової інформації у діях колишнього віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І. та голови правління державної акціонерної компанії “Українські поліметали” Притики О.Я., вбачаються ознаки злочинів за фактами розкрадання шляхом розтрати, перевищення службових повноважень і зловживання службовим становищем, які всупереч ст.140 “Державної програми приватизації на 2000 – 2002 роки”, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" від 18.05.2000 року, та Постанови Кабінету Міністрів України №373 від 28.03.1998 р. “Про створення Державної акціонерної компанії "Українські поліметали" в інтересах інвестиційної компанії “Сінком” здійснили незаконне відчуження майна ( продаж 25 відсотків пакету + 1 акція ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”), що належало державному товариству, та вчинили розтрату щонайменше 9 млн. 418 тис. 542 грн. що повинні були надійти до Державного бюджету ( позабюджетного фонду приватизації ).

Так, ст.140 “Державної програми приватизації на 2000 – 2002 роки” визначено, що до виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що становить 75 відсотків загальної кількості акцій ВАТ, цьому товариству ( ДАК “Українські поліметали”) та державним органам приватизації забороняється:

- відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на дату укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ;

- приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.

Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, які перебувають у процесі реорганізації або реструктуризації”.

Проте, відповідно до п.24. цієї програми рішення про реструктуризацію приймається Фондом Державного майна України ( а не віце-прем’єр-міністром України ) на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.

Статтею 7 постанови Кабінету Міністрів України №373 від 28.03.1998 р. “Про створення Державної акціонерної компанії "Українські поліметали" також “установлено, що :

- майно державних підприємств, яке передається до статутного фонду Компанії, перебуває у державній власності до прийняття згідно із законодавством спеціального рішення про приватизацію;

- акції компанії не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, установам та організаціям для формування їх статутних фондів, щодо них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження акцій з державної власності, зокрема передача в заставу;

За відсутності рішення Фонду Держмайна України про реорганізацію та реструктуризацію державної акціонерної компанії “Українські поліметали”, 100 % акцій якої перебували у державній власності, її голова правління Притика О.Я. прямо порушив вищевказані положення Закону України “Про державну програму приватизації” та постанови Кабінету Міністрів України №373 від 28.03.1998 р., а саме:

- здійснив відчуження майна ( необоротних активів – акцій ), що належить товариству, шляхом продажу і на дату укладання угоди їх балансова вартість перевищувала суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України ( ціна 16’477’506 акцій за їх номінальною вартістю 0,25 грн. кожна складає 4 млн. 119 тис. 376,5 грн. і складає 3 тис. 909,97 мінімальних заробітних плат );

Згідно зі ст.19 діючої Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ці положення стосуються і Єханурова Ю.І. під час підписання ним розпорядження Кабінету Міністрів України №157-р від 25.04.2001 р., що суперечить ст.1 Закону України “Про приватизацію державного майна” та п.7 Постанові Кабінету Міністрів України №373 від 28.03.1998 р., і яке керівництвом ДАК “Українські поліметали” було використане у якості обґрунтування законності відчуження акцій “Полтавського гірничо-збагачувального комбінату” із статутного фонду державної акціонерної компанії.

Так, стаття 1 Закону України “Про приватизацію державного майна” визначає поняття приватизації, як відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, а ст.2 цього Закону встановлені принципи, на основі яких вона здійснюється.

Також п.1, 3. ст.7 цього Закону здійснення повноважень власника державного майна у процесі приватизації віднесені у межах їх компетенції до основних повноважень Державних органів приватизації, єдину систему яких становлять Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим (автор - а не керівників підприємств ).

Ст.23 цього Закону щодо використання грошових коштів, одержаних від приватизації визначено, що кошти, одержані від продажу державного майна, зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим і спрямовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць у межах, що визначаються Державною програмою приватизації, та до Державного бюджету України.

Фактично, відповідно до п.2 розпорядження Кабінету Міністрів України №157-р від 25.04.2001 р. Єхануровим Ю.І при визначенні, що “... засновникам Компанії забезпечити розподіл коштів, отриманих від продажу зазначених пакетів акцій, за такими напрямками : 50 відсотків – залишити у розпорядженні Компанії для фінансування її інвестиційних проектів;” було вчинено розкрадання шляхом розтрати 9 млн. 418 тис. 542 грн. ( 50% від продажної ціни у 18 млн. 837 тис. 084 грн. ), які повинні були надійти до Державного бюджету ( позабюджетного Державного фонду приватизації ).

Одночасно, слід зазначити, що керівництвом Державної акціонерної холдінгової компанії “Українські поліметали” 25 відс. пакет акцій ВАТ “Полтавський ГЗК” був проданий за 18 837 084,86 грн., вартістю однієї акції в 1 грн. 14 коп. ( при номіналі у 25 коп. ) на початку травня 2001 року

А лише декілька днів пізніше Фондом Держмайна України на аукціоні був проданий 6,59 відс. пакет акцій, що належали Державі, за 79 932 355,68 грн., вартістю однієї акції 18 грн. 39 коп. ( при номіналі у 25 коп. ).

Проте, відповідно до чинного законодавства оцінка вартості обох пакетів акцій, повинна була проводитись відповідно до методики оцінки вартості майна під час приватизації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1554 “Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації”, якої оцінюються цілісні майнові комплекси, у тому числі їх необоротні та оборотні активи, індивідуально визначене майно, частки, паї, акції, у тому числі пакети акцій, об'єкти незавершеного будівництва, що не входять до складу цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а також будь-яке інше майно, що належить державі або господарському товариству, в якому держава володіє часткою не менше 25 відсотків статутного фонду.

Відповідно до п.92 р. XІ цієї Методики щодо особливостей оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) початкова ціна пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), під час їх продажу на організаційно оформлених ринках цінних паперів (крім міжнародних фондових ринків) визначається у порядку, що встановлюється Фондом державного майна, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом з урахуванням таких особливостей:

початкова ціна пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутний фонд яких визначено без урахування індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 1995 р., ( до яких відноситься ВАТ “Полтавський ГЗК” розраховується на підставі їх номінальної вартості, збільшеної на коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації номінальної вартості пакета акцій дорівнює відношенню розрахункового розміру статутного фонду ВАТ з урахуванням суми індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до статутного фонду, станом на 1 січня 1995 р., до розміру статутного фонду, визначеного без урахування зазначеної суми;

початкова ціна, а також мінімальна ціна продажу однієї акції на перших торгах (крім продажу на відкритих грошових аукціонах) не може бути нижчою від номінальної (номінальної з урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 1995 р.) вартості, визначеної вишезазначеними способами;

стосовно пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств, віднесених Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки до групи Г, дозволяється встановлювати обмеження щодо мінімальної ціни їх продажу.

93. Початкова ціна пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, розраховується державним органом приватизації самостійно у порядку, встановленому Фондом державного майна. Порядок повинен передбачати обов'язкове врахування індексації балансової вартості основних фондів станом на 1 січня 1995 р. у початковій ціні пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, статутні фонди яких визначено без урахування зазначеної індексації, а також особливості оцінки пакетів акцій холдингових компаній на підставі оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств та іншого державного майна, переданих до їх статутних фондів, та з урахуванням результатів фінансово-господарської діяльності холдингової компанії.

Відповідно до п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. №1554 “Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації” державним органам приватизації та органам, уповноваженим управляти державним майном, необхідно було завершити в двомісячний термін реалізацію заходів щодо збільшення статутних фондів відкритих акціонерних товариств на суму індексації основних фондів станом на 1 квітня 1996 р., передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1999 р. №1347 ( 1347-99-п ) "Про внесення зміни до Методики оцінки вартості майна під час приватизації" та нормативними актами, розробленими на її виконання.

Акти оцінки, не приведені у відповідність з цією вимогою, підлягають скасуванню.”

З урахуванням викладеного, вважаю, що з вини колишнього віце-прем’єр-міністра України Єханурова Ю.І., яким підписане відповідне розпорядження, та голови правління державної акціонерної компанії “Українські поліметали” Притики О.Я, яким особисто підписаний вищевказаний договір купівлі-продажу 25% + 1 пакету акцій ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат”, до Державного бюджету та позабюджетного Державного фонду приватизації не надійшли належні Державі кошти щонайменше 9 млн. 418 тис. 542 грн. ( 50% від продажної ціни у 18 млн. 837 тис. 084 грн. ) та прошу Вас :

1. Провести відповідну перевірку вказаної інформації, за результатами якої за наявності підстав порушити кримінальну справу стосовно Єханурова Ю.І., Притики О.Я. та інших причетних до правопорушення осіб за ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 та ч.3 364 Кримінального кодексу України за фактами розкрадання державного майна у особливо великих розмірах шляхом розтрати, перевищення службовими повноваженнями та зловживання владою, а також вжити заходів щодо притягнення винних осіб до встановленої Законом відповідальності та відшкодування ними нанесених Державі матеріальних збитків.

2. Ініціювати через суд розірвання, як незаконного, договору купівлі-продажу цього пакету акцій;

olegshapochka@yandex.ru

Версія до друку // Відповісти // Редагувати // Стерти // URL: http://maidan.org.ua/static/mai/1120082588.html
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2016. Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail news@maidan.org.ua