першановинистаттізахідцентрвостокпівденькримфорум пошукконтакти  

Консультації з громадськістю

30-01-2010 14:17 Україна // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1264853870.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

ПОРЯДОК залучення громадян до формування та реалізації державної політики
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10

ПОРЯДОК залучення громадян до формування та реалізації державної політики
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі — консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю повинне сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення.
В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо проектів:
нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям суб’єктів господарювання, делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;
регуляторних актів;
державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.
4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, який безпосередньо готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя або є головним розробником проекту нормативно-правового акта.
5. Для координації заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах виконавчої влади утворюються в установленому порядку постійно діючі колегіальні виборні консультативно-дорадчі органи — громадські ради.
6. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
7. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;
теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.
8. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи);
запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;
проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;
проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних скриньок.
9. Органи виконавчої влади складають щороку орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю виходячи з основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, орієнтовним планом законопроектних робіт та іншими документами, а також з урахуванням пропозицій громадської ради.
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до 1 січня та оприлюднюється у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.
10. З метою організації та проведення консультацій з громадськістю з визначеної тематики орган виконавчої влади розробляє план, у якому зазначаються перелік питань (проблем), форма і строки проведення консультацій, порядок оприлюднення інформації про їх проведення та врахування результатів.
11. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється органами виконавчої влади у засобах масової інформації, на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади.
12. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються органи місцевого самоврядування. Органи виконавчої влади забезпечують органи місцевого самоврядування інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з питань, пов’язаних з проведенням консультацій.
13. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
14. Узагальнені дані про результати проведення консультацій з громадськістю подаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціям Громадській раді при Кабінеті Міністрів України, а районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями — громадській раді при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації.
15. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення питання (проблеми) для обговорення;
прийняття рішення про проведення обговорення;
розроблення плану заходів з організації та проведення обговорення;
визначення способів і строку проведення обговорення;
оприлюднення інформації про проведення обговорення;
забезпечення репрезентативності різних соціальних груп населення у процесі проведення обговорення (залучення їх представників з урахуванням соціальної структури суспільства, об’єднань громадян, що провадять свою діяльність у відповідній галузі (сфері) чи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці);
розроблення експертних пропозицій щодо шляхів вирішення питання (розв’язання проблеми);
обговорення та збирання інформації про оцінювання громадськістю ефективності запропонованого рішення, його альтернативи;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади, на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” результатів обговорення, прийнятого остаточного рішення та його обґрунтування, а також відомостей про стан врахування поданих пропозицій.
16. Планом заходів з організації і проведення публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку передбачається:
проведення інформаційної кампанії для надання попередніх відомостей з питань, винесених на обговорення;
оцінювання можливих наслідків прийняття рішення;
забезпечення репрезентативності відповідних соціальних груп населення;
утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
визначення регламенту подання пропозицій;
проведення моніторингу обговорення та оцінки його результатів;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення;
урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення та інформування про це громадськості;
вирішення інших організаційних питань.
17. В інформаційному повідомленні про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
зміст питання (проблеми) або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання (розв’язання проблеми);
соціальні групи населення, на які впливає або може вплинути прийняте рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення;
регламент участі громадськості в обговоренні;
відомості про строк, місце і час проведення заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та відгуків;
адреса і номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
18. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій використовується урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайти органів виконавчої влади.
Координація робіт із забезпечення технічної підтримки урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” та його супроводження, встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
19. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайті відповідного органу виконавчої влади:
проект акта, винесеного на обговорення;
інформацію про можливі наслідки виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
відомості про строки проведення обговорення на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайті відповідного органу виконавчої влади, а також про інші способи проведення консультацій із зазначенням місця і строку їх проведення;
електронну адресу і номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання.
20. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.
21. Пропозиції та зауваження подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою, через Інтернет, урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та засоби масової інформації.
Пропозиції і зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються протягом двох днів з моменту надходження пропозицій і зауважень.
Усні пропозиції і зауваження, зокрема висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його адреси.
Об’єднання громадян, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням найменування та юридичної адреси.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
22. Пропозиції і зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
23. Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади, урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення щодо неврахування пропозицій та зауважень громадськості.
24. Вивчення громадської думки організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення потреби у дослідженні громадської думки з певного питання;
зазначення строку, форм і методів вивчення громадської думки;
визначення першочергових питань, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
визначення організації, на яку покладається проведення дослідження;
зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення, які охоплюються дослідженням;
отримання підсумкової інформації про результати вивчення громадської думки;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;
урахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади результатів вивчення громадської думки.
25. У підсумковій інформації про результати вивчення громадської думки відображаються такі відомості:
назва адміністративно-територіальної одиниці чи визначення окремої соціальної групи населення, щодо якої проводилося вивчення громадської думки;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили дослідження;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення та її урахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
причини неприйнятності позицій громадськості.
26. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації органи виконавчої влади можуть відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами, об’єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу на проведення фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу позицій різних соціальних груп.
27. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

30-01-2010 14:17 Україна // URL: http://maidan.org.ua/static/narnews/1264853870.html
Версія до друку // Редагувати // Стерти

Увага!!! Сайт "Майдан" надає всім, хто згадується у новинах, можливість розмістити свій коментар чи спростування, за умови належного підтвердження особи. Будь ласка, пишіть нам на news@maidanua.org і вказуйте гіперлінк (URL) новини, на яку ви посилаєтся.
Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2017. Архів пітримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг". E-mail: news@maidan.org.ua